Jum ngắn đan dây ngực viền thổ cẩm tay loe 159.000